อดีตนายกสมาคมฯ
18 มีนาคม 2558 (578 คน)

อดีตนายกสมาคมฯ
 
ประธานชมรมฯ


ศ.พญ. คุณสุภา ณ นคร
ปี 2521- 2523


รศ. อาภรณ์รัตน์ รัตนฑารส
ปี 2524 - 2525 
ปี 2526 - 2527

 

นายกสมาคมฯ


ศ.ดร. สุมินทร์ สมุทคุปติ์
ปี 2528 - 2529


ศ.ดร. ไพศาล เหล่าสุวรรณ
ปี 2530 - 2531


ผศ.พญ. อรศรี รมยะนันทน์
ปี 2532 - 2533รศ. พรรณี ชิโนรักษ์
ปี 2534 - 2536


นายอำพล เสนาณรงค์ (องคมนตรี)
ปี 2536 - 2538


ศ. พิเศษ ดร. สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์
ปี 2539 - 2540
ปี 2541 - 2542
ปี 2543 - 2544


รศ.ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
ปี 2545 - 2546รศ. สุมิตรา คงชื่นสิน
ปี 2547 - 2548
ปี 2549 - 2550


ศ. ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ
ปี 2551 - 2552
ปี 2553 - 2554
ติดริบบิ้นสีดำให้กับเว็บไซต์ เพื่อถวายความอาลัย