วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนดำเนินการกิจกรรม
18 มีนาคม 2558 (335 คน)

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนดำเนินการกิจกรรม
 
วิสัยทัศน์
 
“พันธุศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”
 
พันธกิจ
 • รวบรวมนักวิจัยและนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
 • ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะในการนำพันธุศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาประเทศ
 • จัดกิจกรรมวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีด้านพันธุศาสตร์แก่สมาชิกและผู้สนใจ
 • เผยแพร่ข้อมูลและความรู้ทางวิชาการด้านพันธุศาสตร์แก่สังคม
แผนดำเนินการกิจกรรมของสมาคมฯ ในวาระ 2 ปี (2556–2558)
 • การจัดทำหนังสือประวัติสมาคมฯ (กิจกรรมต่อเนื่อง)
 • การจัดทำเว็บไซต์ของสมาคมฯ (กิจกรรมต่อเนื่อง)
 • การจัดทำจดหมายข่าวและการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมฯ (กิจกรรมต่อเนื่อง)
 • การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการดำเนินงานวารสาร Thai Journal of Genetics (กิจกรรมต่อเนื่อง)
 • การหาสมาชิกเพิ่ม และจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกสมาคมฯ (กิจกรรมต่อเนื่อง)
 • การจัดประชุมวิชาการ Next Generation Sequencing (NGS)
 • การดำเนินงานด้านวิชาการของเครือข่ายของสมาคมฯ
 • การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการดำเนินงานของสมาคมฯ
 • การจัดประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 19
ติดริบบิ้นสีดำให้กับเว็บไซต์ เพื่อถวายความอาลัย