Thai Journal of Genetics
18 มีนาคม 2558 (327 คน)


สมาคมฯ ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร Thai Journal of Genetics
  • เป็นวารสารตีพิมพ์แบบอิเล็คโทรนิกส์ (e-Journal)
  • สามารถเข้าถึงผ่านระบบออนไลน์แบบเปิดเสรี (Free Online-Open Access)
  • ตีพิมพ์บทความปริทัศน์ (Review Articles) และนิพนธ์ต้นฉบับ (Original Articles)
  • มีระบบตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)
  • อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index (TCI)
  • กำหนดออก 3 ฉบับต่อปี (เมษายน, สิงหาคม, และธันวาคม)
  • บทความที่ผ่านการพิจารณาและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฯ สามารถใช้ยื่นสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และขอปรับเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการได้
 
เนื้อหาอื่นๆ
ติดริบบิ้นสีดำให้กับเว็บไซต์ เพื่อถวายความอาลัย