บทบาทหน้าที่ของที่ปรึกษา และกรรมการบริหารสมาคมฯ
19 มีนาคม 2558 (538 คน)

บทบาทหน้าที่ของที่ปรึกษา และกรรมการบริหารสมาคมฯ

ที่ปรึกษา
 
          ที่ปรึกษาสมาคมฯ เป็นผู้ซึ่งอดีตเคยเป็นนายกสมาคมฯ หรือกรรมการบริหารสมาคมฯ มีความรู้และประสบการณ์ด้านพันธุศาสตร์และการบริหารจัดการสมาคมฯ หรือผู้ที่ไม่เคยเป็นกรรมการบริหารสมาคมฯ แต่เป็นผู้ที่มีผลงานวิชาการหรือผลงานการประยุกต์ด้านพันธุศาสตร์ มีความโดดเด่นเป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศเป็นที่ประจักษ์ และเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ มีความเต็มใจและยินดีที่จะรับเป็นที่ปรึกษาของสมาคมฯ และได้รับการแต่งตั้งจากสมาคมฯ
 
บทบาทหน้าที่ของที่ปรึกษา มีดังนี้
 • ให้คำปรึกษา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะแก่นายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ
 • ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมของสมาคมฯ
 • ร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการชุดต่างๆ ของสมาคมฯ ตามวาระโอกาส
 • ร่วมประชุม/สัมมนาวิชาการของสมาคมฯ และเครือข่ายของสมาคมฯ ตามวาระโอกาส
 • ร่วมประชุมสามัญของสมาคมฯ ตามวาระโอกาส
 • แนะนำและประชาสัมพันธ์เกียรติประวัติ กิจกรรม ผลงานและภาพลักษณ์ที่ดีงามของสมาคมฯต่อสาธารณะ


กรรมการบริหารสมาคมฯ

          กรรมการบริหารสมาคมฯ ทำหน้าที่บริหารสมาคมฯ แทนสมาชิกของสมาคมฯ กรรมการบริหารสมาคมฯ ได้แก่นายกสมาคมฯ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อและลงมติจากที่ประชุมสามัญของสมาคมฯ อุปนายกสมาคมฯ เลขาธิการสมาคมฯ และกรรมการสมาคมฯ ตำแหน่งต่างๆ ซึ่งได้รับการเสนอและแต่งตั้งจากนายกสมาคมฯ มีวาระครั้งละ 2 ปี กรรมการบริหารสมาคมฯ มาจากสมาชิกของสมาคมฯ ผู้ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ทางด้านพันธุศาสตร์ มีความเสียสละ สนใจ และเต็มใจที่จะทำงานให้แก่สมาคมฯ สมาชิก และเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของสังคมและประเทศ การทำงานของกรรมการบริหารสมาคมฯ มีลักษณะจิตอาสา ไม่มีเงินเดือน เบี้ยประชุม หรือผลประโยชน์ตอบแทนในเชิงทรัพย์สิน
 
บทบาทหน้าที่ของกรรมการบริหารสมาคมฯ มีดังนี้
 • บริหารจัดการสมาคมฯ ตามระเบียบข้อบังคับและพันธกิจของสมาคมฯ และมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
 • เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ตามวันเวลาที่นัดหมายและระเบียบวาระการประชุม
 • ให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะแก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
 • เป็นประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการเครือข่าย หรือคณะทำงานของสมาคมฯ
 • ดำเนินงานและกิจกรรมตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
 • ให้การสนับสนุนการดำเนินงานและกิจกรรมของกรรมการสมาคมฯ กรรมการเครือข่ายและคณะทำงานของสมาคมฯ
 • ประสานงานระหว่างกรรมการบริหารสมาคมฯ และบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรภายนอก
 • เป็นผู้แทนสมาคมฯ ในการติดต่อ ประสานงาน หรือร่วมกิจกรรมกับบุคคล หน่วยงานหรือองค์กรภายนอก ตามที่ได้รับมอบหมายจากสมาคมฯ
 • ประชาสัมพันธ์เกียรติประวัติ กิจกรรม ผลงาน และภาพลักษณ์ที่ดีงามของสมาคมฯ ต่อสาธารณะ


กรรมการผู้ช่วย

          คณะกรรมการผู้ช่วย เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาด้านพันธุศาสตร์ มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านพันธุศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีความสนใจที่จะร่วมงานกับสมาคมฯ ความเสียสละ สนใจ และเต็มใจที่จะทำงานให้แก่สมาคมฯ สมาชิก และเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของสังคมและประเทศ การทำงานของกรรมการผู้ช่วย มีลักษณะจิตอาสา ไม่มีเงินเดือน เบี้ยประชุม หรือผลประโยชน์ตอบแทนในเชิงทรัพย์สิน
 
บทบาทหน้าที่ของกรรมการผู้ช่วย มีดังนี้
 • ช่วยกรรมการบริหารสมาคมฯ บริหารจัดการสมาคมฯ ตามระเบียบข้อบังคับและพันธกิจของสมาคมฯ  และมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
 • เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ตามวันเวลาที่นัดหมายและระเบียบวาระ หรือเข้าร่วมประชุมแทนกรรมการบริหารสมาคมฯ
 • ให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะแก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
 • เป็นกรรมการเครือข่ายหรือคณะทำงานของสมาคมฯ
 • ดำเนินงานและกิจกรรมตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
 • ให้การสนับสนุนการดำเนินงานและกิจกรรมของกรรมการสมาคมฯ กรรมการเครือข่ายและคณะทำงานของสมาคมฯ
 • ประชาสัมพันธ์เกียรติประวัติ กิจกรรม ผลงาน และภาพลักษณ์ที่ดีงามของสมาคมฯ ต่อสาธารณะ
 • เป็นผู้แทนกรรมการสมาคมฯ ในการติดต่อ ประสานงาน หรือร่วมกิจกรรมกับบุคคล หน่วยงานหรือองค์กรภายนอก ตามที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการสมาคมฯ


กรรมการเครือข่ายของสมาคมฯ

         สมาคมฯ มีรูปแบบการบริหารจัดการและการดำเนินงานในรูปแบบเครือข่าย โดยมีกรรมการสมาคมฯ ที่มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และมีความสนใจในเรื่องนั้นๆ เป็นประธาน และมีกรรมการเครือข่ายฯ ทั้งจากกรรมการสมาคมฯ และบุคคลภายนอก
 
บทบาทหน้าที่ของกรรมการเครือข่ายของสมาคมฯ
 • ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายของสมาคมฯ ตามกำหนดวาระ
 • บริหารจัดการ ดำเนินงานและจัดกิจกรรมทางวิชาการของเครือข่ายสมาคมฯ
 • แสวงหาและรวบรวมผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษา ความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญตรงต่อลักษณะเครือข่าย มาเป็นกรรมการหรือสมาชิกเครือข่าย
 • ช่วยเขียนบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารของสมาคมฯ
 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิช่วยพิจารณาบทความวิชาการของผู้ส่งผลงานมาตีพิมพ์ในวารสารของสมาคมฯ และบทความวิชาการที่จะนำเสนอในการประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ (ซึ่งจัดทุกๆ 2 ปี) หรือการประชุมวิชาการอื่นๆ ของสมาคมฯ
 • เขียนบทความเพื่อเผยแพร่และให้ความรู้ทางพันธุศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ต่อสาธารณะ
 • สรุปกิจกรรมของเครือข่ายเพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
ติดริบบิ้นสีดำให้กับเว็บไซต์ เพื่อถวายความอาลัย