สมาคมฯ ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร Thai Journal of Genetics
- เป็นวารสารตีพิมพ์แบบอิเล็คโทรนิกส์ (e-Journal)
- สามารถเข้าถึงผ่านระบบออนไลน์แบบเปิดเสรี (Free Online-Open Access)
- ตีพิมพ์บทความปริทัศน์ (Review Articles) และนิพนธ์ต้นฉบับ (Original Articles)
- มีระบบตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)
- อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index (TCI) อันดับ 1
- กำหนดออก 3 ฉบับต่อปี (เมษายน, สิงหาคม, และธันวาคม) 
- บทความที่ผ่านการพิจารณาและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฯ สามารถใช้ยื่นสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
และขอปรับเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการได้
 
ติดริบบิ้นสีดำให้กับเว็บไซต์ เพื่อถวายความอาลัย